Children of Men พลิกวิกฤต ขีดชะตาโลก

Children of Men พลิกวิกฤต ขีดชะตาโลก
ภาพยนตร์กล่าวถึงเหตุการณ์อนาคตในปี ค.ศ. 2027 มนุษยชาติกำลังประสบความลำบากเนื่องจากความเสื่อมทรามทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครอง รัฐบาลของประเทศต่างๆ ล้วนล่มสลาย และตกอยู่ในภาวะสงครามกลางเมืองและการก่อการร้าย มีเพียงประเทศเดียวที่ยังคงอยู่ คือ ประเทศอังกฤษ ที่อยู่ในสถานะรัฐตำรวจ

Children of Men พลิกวิกฤต ขีดชะตาโลก
2VT2apoX90o
7.9
IMDB:7.9/10 | 401,484 ratings

Title: Children of Men พลิกวิกฤต ขีดชะตาโลก

Runtime: 109 min

Awards: Nominated for 3 Oscars. Another 48 wins & 76 nominations.